ข้อมูล SAR (ระดับหลักสูตร)

- ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลพื้นฐานกรอก CDS ในระบบ CHE_QA Online (หลักสูตร)

- ข้อ 1 ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร สภาเห็นชอบ เกณฑ์ที่ใช้)

- ข้อ 7 การมีงานทำของบัณฑิต

- ข้อ 7 (ข้อย่อย) ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างฯ TQF

 Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง